Hållbarhet

Vår verksamhet ska vara hållbar. Det är något vi måste se till, men det är också något vi självklart vill. Vi tänker, sätter upp mål och gör förbättringar. Varje dag, på olika sätt. Vi hoppas att det märks och gör nytta för våra ägare, våra kunder, och för nästa generation.

Hållbarhet – de tre dimensionerna

Reaxcer arbetar aktivt inom alla tre områden som tillsammans skapar hållbarhet det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga perspektivet.

 • Vi skapar ett ekonomiskt värde för våra ägare genom att i första hand belägga dem med lönsamma uppdrag, och tillhandahålla en stabil och fungerande ekonomifunktion med särskild kompetens inom branschen. Det skapar en trygghet för delägarna att vi hjälper till att marknadsföra och sälja deras tjänster.
 • Vi arbetar med både övergripande och detaljerade miljömål, uppdaterar löpande vår miljö- och kvalitetspolicy som kommuniceras till medarbetarna. Vi har certifieringar som garanterar att vi efterlever alla krav och regler. Utöver det gör vi en rad särskilda satsningar som du kan läsa mer om längre ner på sidan, bland annat inom drivmedelsområdet.
 • Det sociala perspektivet prioriteras självklart internt genom god personalvård, kompetensutveckling, arbetsmiljö och säkerhet, men också genom arbete mot korruption, för mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald. Vi värnar samhället vi verkar i genom lokala kontor och en lokal säljorganisation. Dessutom bidrar vi till föreningsliv och aktiviteter genom vår sponsring, där vi prioriterar ungdomar.

Agenda 2030

Av FN:s 17 globala mål har vi valt ut sex fokusområden som känns extra aktuella för vår verksamhet. Genom att arbeta med dem hoppas vi bidra till att Sverige som nation kan uppfylla målen på ett framgångsrikt sätt.

1. God hälsa och välbefinnande
2. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
4. Hållbar konsumtion och produktion
5. Bekämpa klimatförändringen
6. Ekosystem och biologisk mångfald

Utifrån målen ovan fokuserar vi på förbättringar inom hälsa och säkerhet, utsläpp och energiförbrukning, digitalisering, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, jämställdhet och mångfald, utbildning, mänskliga rättigheter, ekonomisk stabilitet, antikorruption.

Våra mål

För att kunna följa upp vårt miljö- och kvalitetsarbete har vi satt konkreta och mätbara mål:

 • Öka antal anbud/offerter där vårt erbjudande minskar mängden avfall som läggs på deponi.
 • Antal inköp kopplade till betydande kvalitets- och/eller miljöaspekter som bedöms och utvärderas ska öka och synliggöras (bästa möjliga teknik).
 • Revidera 44 åkerier/år.
 • En åkarträff per transportledare och år med dokumenterat innehåll kring kvalitet, miljö och trafiksäkerhet.
 • Årlig uppföljning överlaster på utvalda kunder.
 • Uppföljning körda m3fub/mil.
 • Uppföljning av besiktningsanmärkningar i anläggs- och entreprenaduppdrag.
 • Tredubbla antalet fossilfria bilar för fjärrtransport och distribution till 2025.

Särskilda satsningar

Biogasbilar minskar växthuseffekten 

 • Reaxcer har via delägaren JKP hittills två biogasbilar.
 • De lastbilarna kör varje år drygt 300 000 kilometer.
 • Jämfört med om de hade gått på diesel är det en besparing på cirka 170 000 kg  CO₂e. 
 •  CO₂e står för koldioxidekvivalenter och är ett mått på hur olika gaser bidrar till växthuseffekten och global uppvärmning.
 • Genom att satsa på biogas bidrar vi alltså till en bättre miljö på ett rejält och konkret sätt.

 Beräkning enligt Energimyndighetens modell.

Köpa lokalt producerad biogas

Reaxcer har skrivit en avsiktsförklaring om att köpa all biogas från den nya biogasanläggningen som kommer byggas i Östersund och vara klar våren 2025. Anläggningen kommer att ta emot avfall från lantbruk, mejerier och hushåll i hela Jämtland. Biogasen som produceras kommer att räcka till cirka 60 lastbilar per år, vilket är ett stort steg mot att försörja våra delägares fordonsflotta med fossilfritt bränsle.

Bidra till fler laddstationer

Vi har tillsammans med företaget LIR teknik fått stöd från Klimatklivet för att installera publika laddstationer för tunga fordon på vår fastighet i Brånan. Här kommer även personbilar att kunna laddas.  

Hjälpa delägare att ställa om

Många av våra delägare vill skaffa fossilfria fordon, men det är dyrt och tar tid. Vi hjälper till genom att tillsammans med våra finansiärer hitta så förmånliga lånevillkor som möjligt.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om allt som sker inom området.

Ladda ner Hållbarhetsrapport 

Policy och certifiering

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi på Reaxcer arbetar aktivt med kvalitetsarbetet för att förebygga skador för miljö och människor.

Vår kvalitets- och miljöpolicy kan du läsa här.

Trafiksäkerhetspolicy

Vi på Reaxcer arbetar med vägtransporter och prioriterar trafiksäkerheten.

Vår trafiksäkerhetspolicy kan du läsa här.

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och säkerhet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Vår integritetspolicy kan du läsa här.

Övrigt

 • Reaxcer ska med utgångspunkt från kundernas behov och efterfrågan arbeta för att stärka och förbättra kvalitén på företagets tjänster.
 • Reklamationer hanteras direkt och ska ses som positiva möjligheter till förbättringsarbete.
 • Företagsledningen ansvarar för att synen på miljö, arbetsmiljö och kvalitet som ett ständigt pågående förbättringsarbete upprätthålls i företaget.

Goda exempel

Några exempel på konkreta aktiviteter vi gör – på egen hand och tillsammans med andra.

Så Reaxcer satsar på lokal närvaro 

Åkaren Kim Kristoffersson presenterar sina två biogasbilar 

Reaxcer vill köpa all biogas från ny anläggning 

Läs om hur vi stöttar lokalsamhället genom sponsring 

Resultat från projektet Förnybart i tanken 

  

Om Hållbarhet

Reaxcers verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till miljö och människor och så att vi ger förutsättningar för hög kvalitet i företaget.

Har du frågor?

Kontakta Bo Andersson

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR