Policy & certifiering

Reaxcers verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till miljö och människor för att skapa förutsättningar för en hög kvalitet i företaget.

Kvalitets- och miljöpolicy i Reaxcer

Reaxcer skall aktivt arbeta med kvalitetsarbetet och att förebygga skador för miljö och människor genom att:

 • Följa lagar och avtal
 • Tillgodose kundens behov av transport- och logistiklösningar, anläggningstjänster och ballastmaterial
 • Vara lyhörda och ständigt utveckla verksamheten för att möta marknadens behov, krav och förväntningar
 • Kontinuerligt arbeta med kvalitets- och miljömål för att uppnå ständiga förbättringar av verksamheten
 • Samordna transporter med utförliga transportdokument för att undvika onödiga miljöutsläpp och arbetsbelastningar samt minimera risken för fel i leveranser
 • Göra produktval med hänsyn tagen till miljö-, kvalitets- och ekonomiska aspekter
 • Påverka leverantörer och tillverkare till ständig utveckling för minsta möjliga miljöpåverkan
 • Källsortera så långt det är möjligt 
 • Utbilda personalen, informera kunder samt ställa krav på leverantörer 

Övrigt

Reaxcer ska med utgångspunkt från kundernas behov och efterfrågan arbeta för att stärka och förbättra kvalitén på företagets tjänster.

Reklamationer hanteras direkt och ska ses som positiva möjligheter till förbättringsarbete

Företagsledningen ansvarar för att synen på miljö, arbetsmiljö och kvalitet som ett ständigt pågående förbättringsarbete upprätthålls i företaget.

Trafiksäkerhetspolicy Reaxcer AB

Vi arbetar yrkesmässigt med vägtransporter och har därmed ett stort ansvar för trafiksäkerheten. Vi ska tillsammans med våra leverantörer verka för en säker trafikmiljö. Det innebär att anställda och ledning inom Reaxcer samt anlitade leverantörer:

 • alltid använder säkerhetsbälte.
 • respekterar gällande hastighetsbestämmelser.
 • håller avstånd till framförvarande.
 • respekterar kör och vilotidsregler.
 • säkrar lasten på ett ansvarsfullt sätt.
 • respekterar gällande viktbestämmelser.
 • håller fordonet i trafiksäkert skick.
 • uppträder drogfria i anslutning till arbetet.
 • tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering.
 • inte tar uppdrag som innebär att vi måste bryta mot denna policy och dess innebörd.

Integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan du läsa här

  

Om Reaxcer AB

Reaxcer AB erbjuder transport-, maskin- och logistiktjänster samt framställning och försäljning av grus och ballastprodukter. Inom koncernen finns även miljötransporter och fastighetsservice. 

Har du frågor?

Kontakta huvudkontoret i Östersund

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR