Försäljningsvillkor

Reaxcer Online

Välj produkt

Villkor

Allmänna villkor 

Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor gäller för konsumenters köp av varor som jord, grus och andra massor via Reaxcer AB:s webbhandelsplats. I och med att transport av varorna ingår i Reaxcer AB:s åtagande och att det är transporten som är det dominerade inslaget är konsumenttjänstlagen (1985:716) också tillämplig jämte dessa allmänna villkor.

Varorna

Vi säljer slitlager som är ett bergsmaterial som används som dräneringsmaterial samt till uppfarter och grusgångar. Makadam 8-16 mm används till exempel som ytlager till trädgårdsgångar, gårdsplaner och i rabatter men även som dräneringsmaterial kring husgrunder.

0-16 används som slitlager på mindre grusvägar, körytor och även som justeringlager vid förarbeten för plattsättning eller asfaltering.

Sorterad matjord: Används till jordavjämning, gräsmattor samt till reparation av befintlig gräsmatta - sorterad matjord är inte en planteringsjord.

Matjord är sorterad från större stenar, rötter. Mindre stenar och bitar av rötter kan förekomma.

Leverans

Reaxcer AB levererar till de postnummer som vid var tid framgår på webbhandelsplatsen. Leveranstiderna är individuella beroende på varornas art och volym samt kundens postnummer. Kundens beräknande leveranstid framgår på webbhandelsplatsen och anges efter det att kunden har angivit sitt postnummer. Leveranstiden kan förändras, vilket i förekommande fall kommer att meddelas kunden. Reaxcer AB genomför transporten till kunden antingen med egna transportresurser eller genom samarbetsparter.

Varorna levereras med kranbil. Kunden ansvarar för leveransplatsen och vägen fram till den klarar av att ta emot en tung lastbil. Detta bl.a. att leveransplatsen och vägen fram till den måste vara tillräckligt hård och anpassad för att bära en tung lastbil. Detta innebär bl.a. att det inte får finnas underdimensionerade markplattor eller liknande vid leveransplatsen. Vägen ska vara minst tre meter bred och ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Det ska finns god plats för lastbilen att kunna svänga in eller backa ut från leveransadressen samt för att manövrera kranen. Vid tveksamhet eller frågor åligger det kunden att kontakta Reaxcers kundtjänst för rådgivning innan beställning sker.

Reaxcer AB: s chaufför kommer vid ankomst till leveransplatsen att genomföra en bedömning om kraven på leveransplatsen är uppfyllda. Om bedömningen görs att kraven inte är uppfyllda kommer chauffören ensidigt bestämma var varorna lämpligen kan lastas av, dock så nära tänkt leveransplats som möjligt.

Om kunden inte är hemma eller anträffbar vid leverans kommer varorna att levereras i alla fall och lastas av enligt ovan.

Reaxcer AB försöker att leverera hela kundens beställning vid ett och samma tillfälle. Det kan dock av olika anledningar bli så att det istället genomförs delleveranser.

Priser

Gällande totalpris för leverans till angiven adress anges på webbhandelsplatsen efter det att kunden har angivit sitt postnummer på hemsidan. Då anges totalpriset för varorna samt frakt inkl. moms. Totalpriser som kan visas utan föregående inmatning av kundens postnummer är inte bindande. 


Ångerrätt

Kunden har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen (2005:59) och kunden behöver inte ange något skäl varför köpet har ångrats. Fristen räknas från när leverans av varorna har skett. Ångrar kunden köpet, kan kunden själv välja att ombesörja transport av varorna tillbaka till Reaxcer AB och då returnera varorna senast på den 14:e dagen efter leveransen erhållits eller returnera varorna direkt vid ankomst. Fraktkostnader återbetalas dock endast om köpet ångras, innan Reaxcer AB:s leverans har påbörjats, vilket kan vara flera dagar innan beräknad leveranstidpunkt.

Väljer kunden att returnera varorna direkt vid ankomst, betalar kunden även för returtransporten motsvarande leveranspriset. Om kunden själv ombesörjer returtransport av varorna, skall de vara i samma skick som vid mottagandet.

Om kunden utnyttjar sin ångerrätt, kommer Reaxcer AB att återbetala vad kunden har erlagt för själva varorna (d.v.s. exkl. fraktkostnad som regleras enligt ovan) efter att det att Reaxcer AB har mottagit varorna i retur och kontrollerat att de uppfyller ovan angivna villkor. Kostnad för frakt är ofta den största delen av totalpriset och återbetalas inte om inte annat uttryckligen angivits ovan.

Om kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska han tydligt meddela Reaxcer AB om detta via brev, e-post eller fax, i enlighet med de kontaktuppgifter som finns angivna på webbhandelsplatsen. Kunden behöver inte använda något särskilt formulär för att utnyttja sin ångerrätt.

Volym

Mängden av varorna är ungefärlig och kan inte garanteras eftersom vikten kan variera beroende på väderlek. Kund rekommenderas att alltid räkna med lite mer än det som teoretiskt ska användas.

Reklamation

Vill kunden reklamera fel ska detta ske inom skälig efter kund har märkt eller borde märkt felet. Reklamation ska ske via brev, e-post eller fax, i enlighet med de kontaktuppgifter som finns angivna på webbhandelsplatsen. Efter tre år har Reaxcer AB inget ansvar för fel. Vid fel har kunden, beroende på omständigheterna, rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning och/eller skadestånd i enlighet med konsumenttjänstlagens regler.

GDPR och Cookies

Vid beställning hos Reaxcer AB via webbhandelsplatsen samlas personuppgifter in för att beställningen ska kunna genomföras. I samband med registrering och beställning godkänns att Reaxcer AB lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot kunden. Denna personuppgiftsbehandling sker alltid i enlighet med GDPR och den rättsliga grunden är GDPR Artikel 6.1 b (Avtal). Reaxcer AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker.

Genom att lämna begärda personuppgifter i beställningen samtycker kunden till att personuppgifterna om kunden registreras som underlag för registrering, administration av avtalet och eventuell fakturering, samt skickande av informations- och marknadsföringsmeddelanden till kunden.

Kunden har i egenskap av registrerad ett antal rättigheter enligt GDPR och det är Reaxcer AB:s ansvar att ha rutiner på plats för att hantera kundens begäranden om att utöva dessa rättigheter.

Kunden har exempelvis rätt att få information om de personuppgifter som är under behandling av Reaxcer AB, rätt att få en kopia av dessa personuppgifter, rätt att begära rättelse, radering, begränsning av personuppgiftsbehandling samt lämna invändningar av andra slag. Om det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Reaxcer AB, har kunden även möjlighet att få sina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Reaxcer AB ska kunna fullfölja sina åtaganden enligt parternas avtal. En begäran från kunden om exempelvis radering medför således att avtalet inte kan fullgöras och kommer av Reaxcer AB att hanteras som att kunden har sagt upp avtalet till omedelbart upphörande. Kunden kan dock alltid välja att avregistrera sig från informations- och marknadsföringsutskick utan att det påverkar parternas avtal i övrigt.

Begäran och/eller klagomål enligt denna punkt ska skickas till info@reaxcer.se eller till Reaxcer AB, Box 63, 83121 Östersund.

Kunden kan också vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål på Reaxcer AB:s personuppgiftsbehandling, www.imy.se.

På Reaxcer AB:s hemsida används cookies – små textfiler – som lagras på besökarens dator och som till exempel används för att följa vad kunden gör på webbplatsen. Syftet med användandet av cookies är att ge kunden en så bra upplevelse av webbhandelsplatsen som möjligt, samt för personanpassad marknadsföring. Reaxcer AB värnar om sina kunders integritet och kunden har alltid möjlighet att ta ställning till vilka cookies Reaxcer AB får använda.

Webbhandelsplatsen tillhandahålls av systemleverantören Internetmedia AB, med vilket Reaxcer AB ingått personuppgiftsbiträdesavtal.

För komplett integritets- och/eller cookiepolicy, vänligen besök www.reaxcer.se eller mejla till ovan angiven email adress med din förfrågan.
 

Cookieinställningar

Internetmedia  |  Site Server CMS  |  Trampolin PR